หน้าแรก เกี่ยวกับบัตร รายการส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์นี้

กรุณาอ่านและศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการใช้บริการเว็ปไซต์นี้
Simplevisacard.com ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงข้อมูลในการขายสินค้าและให้บริการของบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด การที่ท่านใช้บริการใดๆ ผ่านเว็ปไซต์นี้ หรือนำข้อมูลจากเว็ปไซต์นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใด กรุณาอย่าใช้เว็ปไซต์นี้ หรือนำข้อมูลจากเว็ปไซต์นี้ไปใช้ต่อไป

ในการเข้าถึง การเก็บของมูล หรือการพิมพ์ รายละเอียดของเงื่อนไข หรือหน้าเว็ป
เพจใดของเว็ปไซต์นี้ เพื่อเก็บบันทึก ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer version 5.5 หรือสูงกว่า โปรแกรม Netscape version 6.0 หรือสูงกว่า American Online version 7.0 หรือสูงกว่า พร้อมติดตั้ง ระบบ JavaScript, SSl 3.0 และ cookies และควรลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader plug-in ด้วย

ข้อจำกัดในการใช้งานเว็ปไซต์
ในการใช้บริการเว็ปไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ซึ่งหากท่านมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดดังกล่าว ขอความกรุณางดใช้บริการหรือทำการดาวน์โหลดเอกสารใดๆ จากเว็ปไซต์นี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เว็ปไซต์
ภายใต้ระเบียบการใช้เว็ปไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิท่านในการใช้เว็ปไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็ปไซต์โดยท่านไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นและสิทธิดังกล่าวอาจถูกเพิกถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการปฏิบัติงานของเว็ปไซต์นี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านสามารถดูและนำข้อมูล ("เอกสาร") ที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้ เพื่อใช้สำหรับประโยชน์ส่วนตัวของท่านเท่านั้น โดยห้ามไม่ให้นำเอกสารดังกล่าวไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้เอกสารนี้ ไม่ถือเป็นการที่บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาเอกสารให้กับท่าน อีกทั้งยังคงมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ท่านจะต้องเก็บบรรดาคำประกาศหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากเว็ปไซต์นี้ไว้ด้วย ท่านต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร หรือผลิตเพิ่ม หรือเปิดเผยหรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวในที่สาธารณะ หรือใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และท่านจะต้องไม่โอนเอกสารนี้ให้กับผู้อื่นใดเว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทราบ และบุคคลนั้นๆ ตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการใช้เว็ปไซต์การใช้นี้ ท่าน
ตกลงจะปฎิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ตามที่จะมีการปรับปรุง และประกาศใช้เป็นครั้งเป็นคราวไป ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องในการใช้เว็ปไซต์นี้ และตกลงจะป้องกันไม่ให้มีการคัดลอกเอกสาร ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ การให้สิทธิในการใช้เว็ปไซต์และเอกสารตามเว็ปไซต์ไม่ถือว่าบริษัทได้ให้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าให้แก่ท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้า
บรรดาเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์นี้ (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือของผู้ที่บริษัทได้รับอนุญาต) นั้นท่านต้องไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท รวมไปถึงหัวกระดาษ รูปภาพกราฟฟิค เครื่องหมายไอคอน และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือ สัญลักษณ์ในทางการค้าของเว็ปไซต์นี้ ท่านต้องไม่ทำการทำซ้ำ
ดัดแปลง หรือนำไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อกำหนดในการใช้งานเว็ปไซต์
ในการใช้เว็ปไซต์นี้ ท่านตกลงว่า ท่านต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน หรือ
ขัดขวางระบบรักษาความปลอดภัยของเว็ปไซต์ หรือบริการอื่น ๆ แหล่งข้อมูลของระบบ บัญชีผู้ใช้ ระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือผ่านเว็ปไซต์ หรือเว็ปไซต์เชื่อมโยงไป รวมถึง ต้องไม่รบกวน หรือขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นในเว็ปไซต์นี้ หรือเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยงไป ต้องไม่อัพโหลด เขียนข้อความ หรือการส่งต่อไม่ว่าด้วยวิธีการใดซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย เป็นการรบกวน ผ่านหรือบนเว็ปไซต์นี้ ต้องไม่ใช้หรือพยายามใช้หรือการเข้าถึงบัญชีของผู้อื่น หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น หรือสร้างหรือใช้ลักษณะพิเศษที่ไม่ถูกต้องบนเว็ปไซต์นี้ และ ต้องไม่พยายามที่จะได้รับการเข้าถึงเว็ปไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในส่วนของเว็ปไซต์ที่จำกัดการเข้าทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ท่านตกลงว่าท่านขอรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการกระทำ หรือการสื่อสาร ที่ได้ทำหรือส่งต่อบนบัญชีของท่าน และท่านจะปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่น ของรัฐ และของสาธารณะรัฐ และบทบัญญติที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือกิจกรรมของเว็ปไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของบริษัท
คำ ข้อความ ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามเว็ปไซต์นี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิด หรือเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำ ข้อความ ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามเว็ปไซต์นี้ หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ, ความเห็น, ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากเว็ปไซต์นี้ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็ปไซต์นี้ โดยบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็ปไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือในเว็ปไซต์นี้ ข้อมูล และเอกสารในเว็ปไซต์รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในเว็ปไซต์นี้ โดยซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะมีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เนื่องจากในเขตอำนาจศาลบางแห่ง อาจจะไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นความรับผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

เว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม
เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน บริษัทฯอาจจะจัดให้มีการเชื่อมต่อเว็ปไซต์นี้ไปยังเว็ปไซต์ของบุคคลอื่น ซึ่งหากท่านใช้เว็ปไซต์ภายนอกเหล่านี้ท่านจะต้องออกจากการใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัทฯนี้ โดยหากท่านต้องการไปยังเว็ปไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถทำได้โดยความเสี่ยงของท่านเอง และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ของไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่รับรองหรือให้คำยืนยันใดๆ รวมถึงไม่ยืนยันข้อความในเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็ปเพจนี้ และบรรดาข้อมูลต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอื่นๆ ในเว็ปไซต์นั้นๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ถือว่าหรือไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯหรือสปอนเซอร์ของเว็ปไซต์นี้ให้การรับรองข้อมูลใดๆ ตามเว็ปไซต์นั้น และบริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นบริษัทในเครือ หรือได้รับอำนาจตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายหรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ปรากฎในเว็ปไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน หรือว่าเว็ปไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ท่านกรอก
ท่านตกลงว่าบรรดาข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านได้ให้กับบริษัทฯ ไม่ให้ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารกับบริษัทฯ นั้น ท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯอย่างไม่จำกัด โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยไม่คิดค่าสิทธิในการใช้ไปทั่วโลกในการนำไปใช้ใหม่ แสดงในที่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารดังกล่าว และท่านยังตกลงว่าบริษัทฯมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการที่จะใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรมที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้บริษัทฯ อีกทั้งท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่มีความประสงค์จะให้ท่าน ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งท่านก็ตกลงจะไม่ดำเนินการดังกล่าวด้วย

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย
ในทุกกรณีบริษัทฯหรือบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการขาดกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือคำสั่งของเว็ปไซต์หรือเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าบริษัทฯได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือตัดออกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ทั้งหมดหรือ เพียงบางส่วนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัญญานี้จะมีผลเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านยังคงใช้เว็ปไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถือเป็นการยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้น โดยปริยาย บริษัทฯอาจบอกเลิก เปลี่ยน ระงับใช้ชั่วคราว หรือเลิกใช้เว็ปไซต์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็ปไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง บริษัทฯอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้ของรูปแบบและการให้บริการบางประการ หรือจำกัดการใช้งานของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็ปไซต์ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ บริษัทฯอาจจะบอกเลิกการอนุญาตสิทธิและสิทธิในการใช้ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ และเมื่อมีการบอกเลิกแล้ว ท่านจะต้องทำลายเอกสารทั้งหมดโดยทันที

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่บนเว็ปไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นบัญชีทดแทน หรือใบแจ้งหนี้ของสินค้าหรือบริการดังกล่าว และต้องไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งดังกล่าว ท่านตกลงว่าบรรดาข้อมูลและ บทความที่อยู่บนเว็ปไซต์นี้ไม่ได้ใช้ทดแทน หรือแก้ไขสิทธิหรือหน้าที่ของท่าน หรือบริษัทและสิทธิบัตร หน่วยงานย่อยหรือบริษัทในเครือ ที่มีอยู่ในสัญญาที่มีอยู่ตามสินค้าหรือบริการดังกล่าว

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้
เว็ปไซต์นี้ควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยบริษัทฯจากสำนักงานในประเทศไทย บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเอกสารในไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่าไม่อาจเรียกอ่านข้อมูลได้จากประเทศซึ่งข้อความที่ปรากฎอาจจะต้องห้ามตามกฎหมาย หากท่านเข้ามาในเว็ปไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด

ระเบียบการใช้เว็ปไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน สัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของสัญญานี้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

นโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัท
นโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัท จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่บริษัทได้รับเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชบเว็ปไซต์ของบริษัท และวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็ปไซต์นี้ บรรดาหัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของจีอีมันนี่ประเทศไทย ปี 2006 แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิดังกล่าว โดยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล หรือรวมไปถึงตัวอักษร
ภาพกราฟฟิค หรือรหัส HTML บนเว็ปไซต์นี้ ห้ามถูกทำขึ้นใหม่ หรือส่งต่อในรูปแบบต่างๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของจีอีมันนี่ประเทศไทยก่อน

บทบัญญัติอื่นๆ
ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาอื่นๆ ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ที่ท่านได้เข้าถึง หรือสั่งซื้อผ่านทางเว็ปไซต์นี้ ข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยหากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ขัดกับบทบัญญัติในสัญญาอื่นๆ ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ที่ท่านได้เข้าถึง หรือสั่งซื้อผ่านทางเว็ปไซต์นี้ ให้ใช้ข้อกำหนดของสัญญาอื่นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวบังคับ หรือในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะ หรือไม่อาจบังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามบทบัญญัตินั้น มิให้ถือว่าข้อกำหนดฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือตกเป็นอันไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับ แต่ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ได้ในส่วนที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าในกรณีที่มีข้อเรียกร้องใดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือเกิดจากการที่ท่านได้ใช้เว็ปไซต์นี้ต้องได้รับการแจ้งต่อบริษัทภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น เท่านั้น