หน้าแรก เกี่ยวกับบัตร รายการส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้

มาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ ลดจาก 10% เป็น 5% มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 8 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 66

 

มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UCHOOSE เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 66

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

 

*บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UCHOOSE ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 

เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน

 

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE คลิกทันที!

 

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ

 

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 66 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท) จำนวนงวด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
2,500 - 10,000 แบ่งชำระ 24 เดือน 14%
มากกว่า 10,000 – 30,000 แบ่งชำระ 36 เดือน 14%
มากกว่า 30,000 แบ่งชำระ 48 เดือน 14%

 

หมายเหตุ *
 1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
 2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%

 

เงื่อนไขของโครงการสำหรับ ‘ลูกค้าบัตรเครดิต’
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

 

สมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรของท่าน

#เราจะก้าวไปด้วยกัน
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน

 

Q&A

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

มาตรการที่ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UCHOOSE

 

Q1: มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 คืออะไร?
A1: คือมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

Q2: ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
A2: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)
 1. สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 2. สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

 

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UChoose ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน

 

* บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

Q3: ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง?
A3: ในหน้า UChoose ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรสำหรับการลงทะเบียนได้ไปพร้อมกัน

 

Q4: ถ้าลูกค้ามีบัตร/สินเชื่อที่มีวงเงินร่วม บริษัทจะทำยังไง?
A4: สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

 

Q5: ถ้าลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจได้ไหม?
A5: ลูกค้าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อ (refinance) กรณีบริษัทได้เปลี่ยนแปลงยอดคงค้างแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี

 

Q6: บัตร/สินเชื่อ อะไรเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง?
A6: ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด ยกเว้น Corporate card, Secured Card, Dreamloan, Nano Finance และ CEC ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 เท่านั้น และเป็นลูกค้าที่มีสถานะปกติ ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

 

Q7: เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร?
A7:เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566

 

Q8: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม?
A8: สำหรับบัตรเครดิต
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE

 

สำหรับสินเชื่อบุคคล
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE

 

สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE

 

Q9: ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้ยังไง
A9: เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

 

Q10: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง
A10: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่ลูกค้ามี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 16% , สินเชื่อบุคคลสูงสด 25%)

 

Q11: ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่?
A11: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสิ้นเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)

 

Q12: มีบัตรเครดิตหลายใบ เลือกเข้าโครงการเฉพาะบางใบ ได้หรือไม่?
A12: สำหรับบัญชีที่เป็นวงเงินรวมทุกบัญชีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัญชีเพื่อปรับปรุงตั้งรายการใหม่ ทุกบัญชีที่อยู่ในสถานะปกติภายใต้การร่วมวงเงินนั้นจะถูกปรับปรุงรายการ สำหรับบัญชีทีไม่ได้เป็นวงเงินรวมนั้น ลูกค้าสามารถเลือกบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)“

 

Q13: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่?
A13: กรณีที่เข้าร่วมมาตรการที่ 1 ปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ (Min pay) และ/หรือ มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Skip Payment) ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กรณีที่เข้าร่วมมาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (13 เม.ย. 63- 31 ส.ค. 63) ไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 2 นี้ได้อีกนะคะ

 

Q14: เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงเป็นสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้นั้นจะได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่า?
A14: ในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มนะคะ

 

Q15: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง?
A15: บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ (POI)
 • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 16%
 • สำหรับสินเชื่อบุคคล คำนวณตามนี้ค่ะ : กรณีสินเชื่อเงินสด หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

 

Q16: กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?
A16: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

 

พนักงานเงินเดือน
 • บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน
 • หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว
 • หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
เจ้าของกิจการ
 • ใบประกอบกิจการและประกาศกิจการถ้ามี

 

Q17: เอาดอกเบี้ยมารวมในเงินต้นด้วยไหมคะ?
A17: สำหรับบัตรเครดิต ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง สำหรับสินเชื่อบุคคล ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกยกไป โดยไม่ได้นำมาคำนวนดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยค่ะ

 

Q18: ทำไมบริษัทถึงลดวงเงินในบัตรหากเข้าร่วมโครงการ/ ทำไมจึงระงับการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรด้วย?
A18: มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 เพื่อแบ่งเบายอดผ่อนชำระต่อเดือนให้ลดลง บริษัทจึงไม่ต้องการให้ลูกค้ามีภาระเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ

 

Q19: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนให้ไหม และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่?
A19: บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

Q20: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชี (Early Settlement)ได้หรือไม่?
A20: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติค่ะ

 

Q21: หากเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีผลทำให้ประวัติเสีย ติด Blacklist ของ NCB หรือไม่?
A21: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ถ้าลูกค้าชำระตรงตามกำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ลูกค้าจะไม่ติด Blacklist และไม่มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) รวมถึงไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอยื่นกู้กับธนาคารในอนาคต / สำหรับกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะส่งผลถึงระวัติลูกค้าใน NCB (เครดิตบูโร)

 

Q22: หากทำรายการซื้อสินค้าแต่ระบบยังไม่ post แบบนี้จะเอายอดรายการดังกล่าวมาเข้าร่วมโครงการหรือไม่?
A22: บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะรายการที่ถูก post แล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการค่ะ

 


บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน #กรุงศรีคอนซูมเมอร์
#SimpleVisaCard #UCHOOSE